Privacy

Privacy Statement

Privacyverklaring
Geldig vanaf mei 2018, geupdate op 4 januari 2021

Deze privacyverklaring is van toepassing op Hotel Restaurant Fidder, eigendom van en beheerd door V.O.F. Hotel Restaurant Fidder. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die u op onze website (www.hotelfidder.nl) en ter plaatsen in het hotel aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken.
Gegevensverzameling
De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:
•    Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, thuisadres en document nummer identificatie;
•    Creditcardgegevens (type kaart, creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en beveiligingscode);
•    Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten);
•    Informatie die u verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor marketing of in het kader van uw deelname aan enquêtes, wedstrijden of promoties;
U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u met ons wilt delen. Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transacties met ons.(wij versturen op dit moment geen nieuwsbrieven en zullen uw gegevens hiervoor ook niet gebruiken, mocht dit in de toekomst wijzigen zult u zelf hiervoor moeten opgeven)

Gegevens die we automatisch verzamelen
Bij het gebruik van onze website verzamelen we ook automatisch gegevens. Dit is inclusief gegevens zoals taalinstellingen, locatie, apparaatinstellingen, besturingssysteem apparaat, loggegevens, gebruiksduur, opgevraagde URL, statusrapport, gebruikersagent (informatie over browserversie), besturingssysteem, resultaat (kijker of boeker), zoekgeschiedenis. We kunnen ook automatisch gegevens verzamelen via cookies. Deze gegevens worden gebruikt om onze website zo optimaal samen te stellen, en geanonimiseerd waarbij alleen totalen van hiervoor genoemde zichtbaar zijn.

Gegevens die u zelf invult tijdens incheck
Deze incheckformulier gebruiken wij voor het vaststellen van uw identiteit en gebruiken wij verder voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u tijdens uw verblijf.
Dit doen wij op grond van wetboek artikel 438, het niet doen opgeven van de gevraagde gegevens zal leiden tot het niet mogen verblijven in ons bedrijf. Een samenvatting van artikel 438 uit het wetboek:

Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij:

    nalaat zich onverwijld bij aankomst van de persoon die in de door hem gehouden inrichting de nacht zal doorbrengen een geldig reisdocument of identiteitsbewijs te doen overleggen;
    geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij de aankomst van die persoon zijn naam, beroep of betrekking, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overgelegde document, en, bij het vertrek, de dag van het vertrek;
    nalaat dat register op aanvraag te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar.


Op nachtverblijf, verschaft aan meereizende echtgenoten, minderjarige kinderen of aan reisgezelschappen, is het voorgaande niet van toepassing.
Uw gegevens worden in ons archief bewaard voor de wettelijke termijn die gesteld is in de wet voor het bewaren van een administratie. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden welke hieronder in punt g en h staan vermeld.
 

Verwerkingsdoeleinden
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    A. Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering te voltooien en te verwerken.
•    B. Klantenservice: wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.
•    C. Gastbeoordelingen: wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past. Als u een gastbeoordeling instuurt, kan deze op onze website geplaatst worden.
•    E. Overige communicatie: het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn:
o    a. Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.
b. Als u een online reservering nog niet heeft voltooid, kunnen wij u een herinnering sturen om verder te gaan met reserveren. Deze extra service is volgens ons nuttig voor u, omdat het u in staat stelt om verder te gaan met een reservering zonder dat u opnieuw naar de accommodatie hoeft te zoeken of alle reserveringsgegevens weer hoeft in te vullen.
c. Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met onze website. Deze extra service is volgens ons nuttig voor u en ons, omdat we door uw feedback onze website verder kunnen verbeteren.
•    F. Analyses, verbeteringen en onderzoek. We gebruiken persoonsgegevens om onderzoek en analyses te doen. We kunnen gebruikmaken van een derde partij om dit namens ons te doen. We kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek delen of bekend maken aan derde partijen en onze affiliates, in anonieme, geaggregeerde vorm. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analytische doeleinden, en ter verbetering van onze diensten, de gebruikerservaring en de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten.
•    G. Veiligheid, opsporing en preventie van fraude: we gebruiken de gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten om fraude en andere illegale of onrechtmatige activiteiten te voorkomen. We gebruiken deze gegevens ook om fraude te onderzoeken en op te sporen. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor het inschatten van risico's en voor veiligheidsdoeleinden, waaronder het authentiseren van gebruikers. Voor dergelijke doeleinden kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zoals wetshandhavingsinstanties en externe adviseurs.
•    H. Wetten en regelgeving: in bepaalde gevallen moeten we de verstrekte gegevens gebruiken, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, om juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving, of om overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.
•    Als we gebruikmaken van geautomatiseerde middelen ter verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen hebben voor u, zullen we gepaste maatregelen implementeren om uw rechten en vrijheden te beschermen, waaronder het recht op menselijke tussenkomst.
Juridische grondslagen
•    Gezien het doel van A en B baseren we ons op de uitvoering van een contract. Het gebruik van uw gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van uw contract met ons. Als u bijvoorbeeld onze diensten gebruikt om online te boeken, gebruiken we uw gegevens om onze contractuele verplichting tot het voltooien en beheren van uw reservering met ons uit te voeren.
•    Gezien de doelen van C-H baseren we ons op de legitieme belangen: we gebruiken uw gegevens voor onze legitieme belangen, zoals u de best passende content voor de website, e-mails en nieuwsbrieven te bieden, ter verbetering en promotie van onze producten en diensten en onze websitecontent, en voor administratieve, fraudedetectie en juridische doeleinden. Bij het gebruik van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen zoeken we altijd naar een evenwichtige balans van uw rechten en interesses met het oog op de bescherming van uw gegevens ten opzichte van onze rechten en interesses.
•    Gezien het doel van H baseren we ons ook op, indien van toepassing, op onze verplichting tot het voldoen aan het toepasselijk recht.
•    Waar nodig onder toepasselijk recht zullen we om uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
Indien nodig overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zullen we om uw toestemming vragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen op een van de adressen aan het eind van deze Privacyverklaring.
Als u bezwaar wilt maken tegen het verwerken onder C-F, maar er is geen opt-out mechanisme rechtstreeks voor u beschikbaar (bijvoorbeeld in uw accountinstellingen), neem dan contact op via patrick@hotelfidder.nl .

Internationale gegevensoverdrachten
De overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring kan overzeese overdrachten van persoonsgegevens naar landen omvatten waarvan de gegevensbeschermingswetgeving niet zo volledig is als die van de landen binnen de Europese Unie. Indien vereist door de Europese wetgeving zullen we alleen persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. In dergelijke situaties maken we contractuele afspraken om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nog steeds worden beschermd volgens Europese normen. U kunt ons vragen om een exemplaar van deze clausules te bekijken via de onderstaande contactgegevens.

Veiligheid
BeCurious BV zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De wijze van beveiliging is echter mede afhankelijk van de diensten die door V.O.F. Hotel Restaurant Fidder zijn afgenomen zoals omschreven in de Overeenkomst. Op verzoek van V.O.F. Hotel Restaurant Fidder overlegt BeCurious BV een overzicht van de getroffen maatregelen, naar alle redelijkheid en voor zover relevant voor de dienstverlening en/of informatievergaring van Opdrachtgever. BeCurious BV staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
2. V.O.F. Hotel Restaurant Fidder stelt enkel persoonsgegevens aan BeCurious BV ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. V.O.F. Hotel Restaurant Fidder is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen. (zie onderaan pagina delen gegevens met derden)

Bewaren van gegevens
Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Uw opties en rechten
We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:
•    u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;
•    u kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren;
•    in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, blokkeren of beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken; en
•    in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt naar een derde partij te sturen.

Wanneer we met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft u, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
Wij vertrouwen op u om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig, correct en actueel zijn. Informeer ons onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met patrick@hotelfidder.nl . We behandelen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vragen of klachten
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u de rechten wilt uitoefenen die u onder deze kennisgeving heeft, kunt u contact met ons opnemen via patrick@hotelfidder.nl . U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens of Gegevensbeschermingsautoriteit met vragen en klachten.

Wijzigingen in de kennisgeving
Net zoals ons bedrijf voortdurend verandert, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd wijzigen. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken. Als we belangrijke wijzigingen maken of wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld wanneer we beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven uiteengezet), nemen we contact met u op voordat we met die verwerking beginnen.

Diensten van derden:
Wij gebruiken serviceproviders om uw persoonsgegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten. Deze dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
Bevoegde autoriteiten: wij geven persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten en fraude.
 
Met de volgende derden werken wij samen op onze website:

    Mews Systems gebruiken voor ons reserveringssysteem en kunnen maken van online reserveringen op onze website.
    Resengo, wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com zodat u een cadeaubon kan aanschaffen.
    Ingenico voor het verwerken van online betalingen voor de cadeaubonnen maken wij gebruik van Ingenico.